Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze warunki regulaminu określają zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.pleasure.cat
 2. Korzystać z serwisu internetowego mogą jedynie osoby pełnoletnie, które zapoznały się z treścią regulaminu oraz akceptują jego warunki i postanowienia.
 3. Nie można udostępniać treści ani materiałów osobom nieletnim.
 4. Można kontaktować się z administratorem serwisu internetowego pod adresem e-mail: support@pleasure.cat od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 z wyłączeniem świąt.
 5. Administrator serwisu internetowego może zablokować konto użytkownika jeśli łamie on zasady korzystania z portalu.
  1. Oferty zamieszczane w serwisie internetowym mają charakter informacyjny i nie stanowią ofert handlowych.
  2. Administrator serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane teksty czy zdjęcia będące plagiatem lub nie będące prawdziwą treścią. Oczywiście w przypadku udokumentowania niniejszego zdarzenia niezwłocznie materiały zostaną usunięte.
  3. Administrator serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane na portalu anonse, ogłoszenia i nie autoryzuje tekstów zamieszczanych przez użytkowników na portalu.
  4. Na portalu nie wolno zamieszczać żadnych treści związanych z naruszeniem dobra oraz dobrego imienia osób trzecich, wulgarnych wyrażeń, tekstów propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminacji we wszelkim jej rozumieniu.
  5.  Serwis internetowy funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
  6. Każdy rejestrujący się użytkownik robi to na własne potrzeby i nie może udostępniać konta osobom trzecim.
  7. Administrator portalu ma prawo usunąć zamieszczone treści, które są niezgodne z brzmieniem niniejszego regulaminu, bądź naruszają prawo polskie.

Rejestracja użytkownika oraz udostępnianie danych osobowych

 1. Aby dodać anons należy zarejestrować się w serwisie internetowym. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza.
 2. Po dokonanej rejestracji można dodawać ogłoszenie, zdjęcia oraz je edytować.
 3. Rejestrując konto w portalu wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 4. Administrator serwisu internetowego  dołoży wszelkich starań aby dane były w pełni zabezpieczone i nie przedostały się w ręce osób trzecich oraz nie zostały uszkodzone czy też utracone.
 5. Wszystkie dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z prawem.
 6. Każdy użytkownik portalu dobrowolnie podaje swoje dane osobowe jednak jest to element niezbędny do korzystania z serwisu.
 7. Administrator portalu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczenie niepoprawnych lub nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym czy też ogłoszeniu.

 

Warunki zamieszczenia ogłoszeń w serwisie internetowym

 1. Zamieszczając ogłoszenie akceptuje się warunki regulaminu oraz wypełnia formularz rejestracyjny.
 2. Zamieszczając ogłoszenie każda osoba musi podać własne dane osobowe i zgodne ze stanem faktycznym. Numer telefonu nie może należeć do osoby trzeciej.
 3. Wszelkie treści zamieszczane w ogłoszeniu jak również zdjęcia muszą być prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Zamieszczone zdjęcie musi należeć do tej samej osoby co numer telefonu.
 5. Jedna osoba może zamieścić w serwisie internetowym tylko jedno ogłoszenie.
 6. Zamieszczając ogłoszenie, każdy użytkownik deklaruje, że nie narusza dóbr osobistych ani żadnych praw osób trzecich, jak również praw autorskich, majątkowych i własności.
 7. Każdy użytkownik zamieszczając zdjęcie i ogłoszenie oświadcza, że ma do nich pełnie praw autorskich i majątkowych.
 8. Ogłoszenia muszą być zamieszczane w odpowiedniej kategorii.
 9. Nie wolno zamieszczać ofert kupna, wynajmu ani mających charakter reklamowy.
 10. Użytkownik konta może zamieścić tylko jedno ogłoszenie, aby dodać kolejne musi wystąpić na drodze pisemnej (e-mail) o zgodę.
 11. Jedno z zamieszczonych zdjęć w ogłoszeniu musi mieć minimalny wymiar 350px. 
 12. Jedno z zamieszczonych zdjęć na portalu musi przedstawiać pełną sylwetkę osoby zamieszczającej.
 13. Należy zamieścić w serwisie więcej niż jedno zdjęcie, w przeciwnym razie takie ogłoszenia nie będą akceptowane przez administratora.
 14. Na portalu można zamieścić nieograniczoną liczbę zdjęć jednak administrator serwisu może je wyselekcjonować i usunąć zgodnie z warunkami technicznymi serwisu.
 15. Zamieszczane fotografie nie mogą być starsze niż 1 rok.
 16. Zamieszczane zdjęcia nie mogą być modyfikowane, przerabiane, zmieniany kontrast ani jaskrawość.
 17. Wszelkie zdjęcia zamieszczane jako oferta muszą być dobrej jakości, odpowiednich barw (nie zbyt ciemne, ani nie prześwietlone), oraz posiadać odpowiednie natężenie kolorów.
 18. Na żadnym z zamieszczonych fotografii nie może być widać adresów internetowych, danych adresowych, ekranu komputera, stron z gazet.
 19. Zdjęcia muszą być oryginalne i własnością użytkownika, nie mogą być zaczerpnięte z czasopism czy też stron internetowych.
 20. Wszelkie zdjęcia zamieszczane w ogłoszeniu muszą mieć zakryte twarze, jeśli użytkownik chce aby fotografia została opublikowana z odsłoniętą twarzą musi wysłać takie zgłoszenie do administratora serwisu. Zdjęcie może zostać opublikowane z odsłoniętą twarzą w momencie osobistej weryfikacji przez administratora oraz po podpisaniu oświadczenia, gdzie wyraża zgodę na publikację fotografii w serwisie towarzyskim www.pleasure.cat , na której się znajduje.   
 21. Każdy użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za teks i zdjęcia zamieszczone we własnym ogłoszeniu.
 22. Wszelkie zamieszczane anonse na portalu towarzyskim wyświetlane są w sposób losowy i każdorazowo mogą wyświetlać się w innej kolejności.
 23. Ogłoszenia zamieszczone do dnia 15-03-2017 są publikowane bezpłatnie. Wszystkie ogłoszenia po tej dacie będą płatne. Aby korzystać z portalu użytkownik powinien wykupić abonament 30 dniowy lub 90 dniowy.
 24. Nieopłacenie abonamentu skutkuje przeniesieniem go do archiwum.
 25. Ogłoszenie może zostać usunięte przed upływem abonamentu na podstawie pisemnego zgłoszenia do administratora serwisu internetowego.
 26. Użytkownik zamieszczający w serwisie internetowym dane kontaktowe, ogłoszenie oraz zdjęcia wyraża zgodę na ich publikację.
 27. Administrator może zmodernizować ogłoszenie aby usunąć błędy w pisowni lub naruszające regulamin.
 28. Jeśli administrator dopatrzy się naruszeń regulaminu, złamania prawa lub działania na szkodę serwisu internetowego bądź na szkodę osoby trzeciej może powiadomić organy ścigania, zablokować konto, a opłacony abonament nie podlega zwrotowi.
 29. Użytkownik ma obowiązek zmienić dane za każdym razem gdy ulegają one zmianie.
 30. Administrator serwisu może odmówić publikacji ogłoszenia bez podania konkretnej przyczyny.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), firma P.H.U BETA Norbert Pożyczka z siedzibą w Radomiu informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez P.H.U BETA Norbert Pożyczka

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę.

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest P.H.U BETA Norbert Pożyczka z siedzibą w Radomiu, adres: Żeromskiego 95/97/63 26-600 Radom NIP: 7962862903

2.       Firma wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email support@pleasure.cat  .

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a.)     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.)    w celu kierowania do Pani/Pana przez firmę treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

c.)     dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d.)    dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e.)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmyi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.)     dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b.)    podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c.)     operatorzy pocztowi i kurierzy,

d.)    operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

e.)     organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.      Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez firmę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7.      Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.

8.      Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firma prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Żeromskiego 95/97/63 26-600 Radom) lub elektronicznej (wiadomość email na adres support@pleasure.cat).

9.      Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10.   Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

11.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez firmę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator serwisu internetowego ma prawo do wprowadzenia zmian w  regulaminie.
 2. Zmiany w regulaminie będą wchodzić w życie z dniem ich wprowadzenia.
 3. Korzystając z portalu wyraża się zgodę na wszystkie powyższe punkty regulaminu.

Wybierz język

polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls